Seksuaalineuvojien auktorisointi

Seksuaalineuvojat voivat hakea auktorisointia Suomen Seksologiselta Seuralta alla esitetyllä hakumenettelyllä. Auktorisointi myönnetään, mikäli kaikki hakuedellytykset täyttyvät ja auktorisointimaksu on maksettu. Auktorisoinnin saanut henkilö voi käyttää nimikettä auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS).

Seksuaalineuvojien auktorisoinnit käsittelee auktorisointiryhmä, jonka puheenjohtaja on Pirjo Tervo. Auktorisointiryhmän jäsenet ovat Katriina Bildjuschkin, Karoliina Vuohtoniemi, Anne Merta, Tarja Santalahti ja Mika Lehtonen. Auktorisointiryhmä käsittelee sekä seksuaalineuvojien että seksuaalikasvattajien auktorisointihakemukset. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Auktorisointia koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen info@seksologinenseura.fi


Auktorisointivaatimukset
 
  • Ammatillinen peruskoulutus: Hakijalla tulee olla sosiaali- tai terveysalan tai jonkin muun soveltuvan alan tutkinto. Tutkinnon tulee olla tasoltaan vähintään korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto esim. sairaanhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja tai sosiaalikasvattaja.
  • Ammatillinen täydennyskoulutus: Hakijalla tulee olla seksuaalineuvonnan, seksuaaliterveyden tai seksologian opintoja vähintään 30 opintopisteen edestä ja vähintään vuoden kestävänä koulutusprosessina. Näihin opintoihin on sisällyttävä seksuaalineuvonnan menetelmäopintoja sekä SSA- tai SAR-opintoja (vähintään 25 h). Opintojen sijasta hakija voi esittää näytöt opintoja vastaavasta osaamisesta, mistä on sovittava aina erikseen auktorisointiryhmän kanssa.
  • Työnohjaus: Hakija on saanut vähintään 16 tuntia työnohjausta seksuaalineuvonnassa. Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Työnohjaajan tulee olla joko kliininen seksologi (NACS) tai työnohjauksen ammattilainen, jolla on vähintään seksuaalineuvojan auktorisointi. Työnohjaajan antamassa työnohjaustodistuksessa täytyy olla maininta työnohjaajan auktorisoinnista.
  • Jäsenyys: Hakijan tulee olla Suomen Seksologisen Seuran jäsen.
 
Hakumenettely
 
Auktorisointia haetaan täyttämällä hakemuslomake (doc) ja lähettämällä se määräaikaan mennessä Suomen Seksologiselle Seuralle. Auktorisointia voi hakea kaksi kertaa vuodessa, määräajat ovat vuosittain maaliskuun ja elokuun lopussa. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 
Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:
  • tutkintotodistukset
  • todistukset seksologian koulutuksista
  • todistukset saadusta työnohjauksesta
  • vuoden jäsenmaksukuitti
 
Hakemuksen lähettäminen
 
Hakemus ja liitteet laitetaan kirjekuoreen, johon merkitään ”Seksuaalineuvojan auktorisointi” ja lähetetään postitse osoitteeseen:
 
Suomen Seksologinen Seura
PL 56
00531 HELSINKI
 
 
Maksut

Auktorisointimaksu on 60 euroa ja se maksetaan seuran tilille auktorisointipäätöksen jälkeen. Viestikenttään merkitään ”Seksuaalineuvojan auktorisointi” ja oma nimi. Seuran tilinumero on DANSKE BANK FI23 8000 1271 1457 74.
 
 
Nimike ja diplomi

Auktorisoitu henkilö saa käyttää nimikettä auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS) diplomin saatuaan. Hänelle lähetetään diplomi postitse, kun seuran jäsenyys on varmistettu ja auktorisointimaksu suoritettu.

Seura pitää luetteloa auktorisoimistaan seksuaalineuvojista ja julkaisee sen nettisivuillaan. Tieto auktorisoinnista voidaan jättää julkaisematta erillisestä pyynnöstä ja perustellusta syystä.